Liu Shanxiu(1953-1957)


Liu Haisheng(1957-1959)


Jiang Longji(1959-1966)


Liu Bing(1979-1984)


Nie Dajiang(1984-1985)


Liu Zhongyu(1985-1992)


Wang Songshan(1992-1993)


Su Zhixing(1993-2001)


Chen Dewen(2001-2008)


Wang Hansong(2008-2016)


Yuan Zhanting(2016-now)
 

  • Pages:0 / Total:0