Deng Chungao (1929-1936)

Xin Shuzhi (1946-1949)

Xin Anting (1949-1951)

Qu Zheng (1951-1952)

Lin Disheng (1953-1958)

Jiang Longji (1959-1966)

Liu Bing (1979-1981)

Nie Dajiang (1982-1984)

Xu Gongí»ou (1984-1985)

Hu Zhide (1985-1993)

Li Fashen (1993-2006)

Zhou Xuhong (2006-2013)
Wang Cheng (2013-2017)
Yan Chunhua (2017-now)

 

 

 

  • Pages:0 / Total:0